Isyys, huoltajuus ja elatus

Isyyden selvittäminen

Lapsella on oikeus molempiin vanhempiin. Mikäli lapsen äiti ei ole avioliitossa lapsen syntyessä, on tehtävä isyyden selvittäminen. 1.1.2016 voimaan tulleen uuden isyyslain mukaan isyyden tunnustaminen on mahdollista myös ennen lapsen syntymää äidin suostumuksella ja läsnäollessa äitiysneuvolassa tai toissijaisesti lastenvalvojan luona. Tunnustaminen voidaan tehdä vaihtoehtoisesti lapsen syntymän jälkeen lastenvalvojan luona.

Kun isyys on vahvistettu, syntyy lapsen ja isyytensä tunnustaneen miehen sekä tämän sukulaisten välille oikeudellisesti pätevä sukulaisuussuhde. Sen perusteella lapsella on oikeus saada elatusta myös isältään ja hänellä on oikeus periä isänsä ja isänpuoleiset sukulaiset. Isyyden vahvistaminen antaa lapselle myös perhe-eläkeoikeuden.

Isyyden tunnustamisen yhteydessä vanhemmat voivat tehdä myös sopimuksen lapsen yhteishuollosta joko äitiysneuvolassa tai lastenvalvojan luona.

Sopimukset lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisista ja elatuksesta

Erillään asuvat vanhemmat voivat sopia lastenvalvojan luona lasten huollosta, asumisesta, tapaamisista ja elatuksesta. Tämä edellyttää sitä, että vanhemmat ovat yksimielisiä sopimusten sisällöstä. Tällöin lastenvalvoja vahvistaa vanhempien allekirjoittamat sopimukset. Mikäli vanhemmat ovat erimielisiä sopimusten sisällöstä, ratkaisua voi hakea käräjäoikeudesta. Sopimuksia ja oikeuden päätöksiä voidaan aina muuttaa olosuhteiden muuttuessa, mikäli ne ovat lapsen edun mukaisia.

Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta elatuskykynsä mukaan pääsääntöisesti 18 ikävuoteen saakka. Myös 18 ikävuoden jälkeen lapsella on oikeus saada avustusta vanhemmiltaan koulutuksesta aiheutuviin kustannuksiin, mikäli se harkitaan kohtuulliseksi. Elatusavun määrän laskemisessa suositellaan käytettäväksi Oikeusministeriön julkaisemaa Ohjetta lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (2007:2).

Mikäli vahvistetun elatusavun saamisessa on vaikeuksia tai elatusvelvollisella ei ole elatuskykyä lainkaan tai elatusapu on tästä syystä vahvistettu Kelan täysimääräistä elatustukea pienemmäksi, on lapsi oikeutettu Kelan maksamaan elatustukeen. Hakemus tehdään Kelalle ja liitteeksi tarvitaan lastenvalvojan vahvistama elatussopimus tai oikeuden päätös elatusavusta. Mikäli avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyyttä ei ole vahvistettu, on lapsi tällöinkin oikeutettu Kelan elatustukeen.

Täysimääräisen elatustuen määrä 1.1.2018 alkaen on 156,39 euroa kuukaudessa lasta kohden.

Päivitetty 4.1.2018