Sosiaalinen kuntoutus

Mitä on sosiaalinen kuntoutus?

Sosiaalihuoltolaki 17 §

Sosiaalisella kuntoutuksella tarkoitetaan sosiaalityön ja sosiaaliohjauksen keinoin annattavaa tehostettua tukea sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi, syrjäytymisen torjumiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Sosiaaliseen kuntoutukseen kuuluu:
1) sosiaalisen toimintakyvyn ja kuntoutustarpeen selvittäminen
2) kuntoutusneuvonta ja –ohjaus sekä tarvittaessa kuntoutuspalvelujen yhteensovittaminen
3) valmennus arkipäivän toiminnoista suoriutumiseen ja elämänhallintaan
4) ryhmätoiminta ja tuki sosiaalisiin vuorovaikutussuhteisiin
5) muut tarvittavat sosiaalista kuntoutumista edistävät toimenpiteet

Nuorten sosiaalisella kuntoutuksella tuetaan nuorten sijoittumista työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaan sekä ehkäistä niiden keskeyttämistä.

Sosiaalisella kuntoutuksella vahvistetaan henkilön kykyä selviytyä arkipäivän toiminnoissa, sosiaalisissa suhteissa ja oman toimintaympäristönsä rooleissa. Sosiaalinen kuntoutus on usein monien ammattilaisten yhteistoimintaa asiakkaan kanssa, hänen parhaakseen. Sosiaaliseen kuntoutukseen yhdistetään tarvittaessa päihde- ja/tai mielenterveyshoito sekä muut tarvittavat palvelut ja tukitoimet.

Sosiaalisen kuntoutuksen taustalla on ajatus kokonaisvaltaisen työskentelyn välttämättömyydestä silloin, kun ongelmat ovat kasautuneet ja pitkittyneet tai kun sosiaalinen kuntoutus on muutoin tarpeellista henkilön sosiaalisen toimintakyvyn vahvistamiseksi ja osallisuuden edistämiseksi.

Sosiaalisessa kuntoutuksessa on huomioitava esimerkiksi pitkään jatkuneen työttömyyden seuraukset, syrjäytyminen, hahmotus- ja oppimishäiriöt, päihteistä, sekä mielenterveys- ja käyttäytymishäiriöistä johtuvat sosiaalisen kuntoutuksen tarpeet sekä väkivaltakokemukset.

Tavoitteina voi olla arkielämän taitojen oppimista, päihteettömän arjen hallintaa, koulutukseen tai työhön tarvittavien asioiden harjoittelu tai tuki ryhmässä toimimiseen. Sosiaalisen kuntoutuksen välineitä voivat olla yksilöllinen tuki ja lähityö (kotikäynnit, mukana kulkeminen, kasvatuksellinen tuki omien asioiden hoitamiseen), erilaiset toiminnalliset ryhmät, vertaistuki, osallistuminen vapaaehtoistoimintaan, työtoiminta sekä kaikki asiakkaalle tarjottavat palvelut ja tukitoimet osana sovittua suunnitelmaa.

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaajan tai sosiaalityöntekijän tekemässä palvelutarpeen arvioinnissa voidaan sosiaalisesta kuntoutuksesta ja sen toteuttamisesta sopia yhdessä asiakkaan kanssa. Sosiaalisen kuntoutuksen ohjaaja toimii asiakkaan lähityöntekijänä ja ryhmien ohjaajana.

Päivitetty 14.8.2020