Perhetyö

Mihin tarpeeseen perhetyö voi olla?

Perhetyö on perheiden hyvinvoinnin tukemista. Perhetyön tavoitteena on tukea perheitä arkielämässä esille tulevien haastavien elämäntilanteiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Se pyrkii tukemaan perheen voimavaroja, osallisuutta ja toimintakykyä sekä vahvistamaan perheen arjen hallinnan taitoja ja itsetuntoa.

Perhetyö voi olla tukena esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

• perheen toimintakyky tai voimavarat tarvitsee tukemista
• perheessä tarve arkirutiinien ja oman osaamisen vahvistamiselle
• vanhemmuus tarvitsee tukea
• lapsen tai nuoren kasvu- / kehitys- / kasvatusasiat mietityttävät
• perheenjäsenten välinen vuorovaikutus on haasteellista
• perheessä on muutostilanne
• lähiverkoston tuki ei ole riittävää

Mitä perhetyö voi olla?

• Perhetyö on usein käytännön avun ja psykososiaalisen tuen yhdistelmä
• Perhetyö on lapsiperheiden tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista tukemista Perhettä autetaan kokonaisuutena perheenjäsenten yksilölliset tarpeet huomioiden.
• Keskustelua ja ohjausta: mietitään yhdessä keinoja helpottamaan arjen sujuvuutta sekä keinoja vanhemmuuden ja huolenpidon pulmatilanteisiin (vuorovaikutus, päivärytmi, rajat ja säännöt, yhteinen tekeminen). Tämän ohella voi olla myös toiminnallisia tapaamisia (laavu-, pulkkamäkiretki tms.)
• Ohjaamista asioiden hoidossa
• Ohjaamista perheen yhteisiin tai lapsen omiin harrastusmahdollisuuksiin
Perhetyössä työskennellään systeemisen toimintamallin mukaisesti. Toimintamalli tuo systeemisen ja perheterapeuttisen ajattelun ja välineet perhetyön käyttöön. Systeeminen ja perheterapeuttinen ajattelutapa tarkoittaa, että huomio kiinnitetään ihmisten välisiin suhteisiin ja vuorovaikutukseen sen sijaan, että ongelma nähtäisiin yksittäisessä perheenjäsenessä.

Miten asiakkaaksi?

Perhetyötä voidaan myöntää sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna (18§) tai tehostettu perhetyö voi olla yksi lastensuojelun avohuollon tukitoimista (36 §).
Lapsiperheiden sosiaalityön tai lastensuojelun työntekijät arvioivat perheen tuen tarvetta yhdessä perheen kanssa ja yhtenä vaihtoehtona perheen tukemiseksi voi olla perhetyö. Perhetyöstä tehdään aina päätös ja suunnitelma johon palvelun järjestäminen tavoitteineen kirjataan.

Neuvokas -perhetyö

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tarjoamiin sosiaalipalveluihin kuuluu myös Neuvokas-perhetyö, joka on matalan kynnyksen palvelu. Työskentely on lyhytkestoista, 1 – 5 käyntikertaa, riippuen perheen tarpeesta. Siihen ohjaudutaan lasten ja perheiden parissa työskentelevien työntekijöiden kuten äitiysneuvolan, lastenneuvolan, perheneuvolan, toimintaterapian, lasten fysioterapian, varhaiskasvatuksen, koulujen henkilökunnasta opettajien, kuraattoreiden, psykologien ja terveydenhoitajien kautta tai voit vanhempana olla myös itse yhteydessä perhetyön tiimivastaavaan.

Neuvokkaan tavoitteena on

 • Tukea vanhemmuutta ja perheen voimavaroja
 • Tukea ja ohjata lasten hoidossa ja kasvatuksessa
 • Vahvistaa perheen toimintakykyä ja sopeutumista perhe-elämän haasteisiin ja muuttuviin elämäntilanteisiin
 • Arvioida perheen tilannetta ja tarvittaessa ohjata jatkotuen piirin.

Neuvokas -perhetyö tarjoaa tukea lapsiperheille, joilla voi olla esimerkiksi seuraavan kaltaisia tilapäisiä pulmia

 • Vanhempien epävarmuus
 • Vanhemman mielenterveyden pulma
 • Itkuisen vauvan vanhemman väsymys
 • Vanhemman uupumus
 • Lapsen kasvatuskysymykset
 • Erityistä tukea tarvitseva lapsi
 • Lähiverkostojen vähyys tai puuttuminen
 • Ongelmat varhaisessa vuorovaikutuksessa
 • Elämänmuutokset (sairaus, ero)
 • Arjenhallinnan pulmat

Neuvokas -perhetyö on

 • Ohjausta ja neuvontaa
 • Keskustelua, kuuntelua ja kannustamista
 • Yhdessä tekemistä
 • Arjen mallintamista ja ratkaisujen etsimistä yhdessä (mm. päivärytmi)
 • Moniammatillinen yhteistyötä
 • Vanhemman vapaahetken mahdollistaja suunnitelmallisesti

Lisätietoja perhetyön eri toimintamuodoista:

Perhetyön tiimivastaava
Merja Kattelus
Kauhavan perusturvatoimisto
Puh. 050 364 5731

Päivitetty 10.3.2020