Perhetyö

Perhetyö on perheiden hyvinvoinnin tukemista. Perhetyöllä tarkoitetaan esimerkiksi perheen kotona tehtävää perhetyötä, joka voi olla perhetyöntekijän antamaa keskusteluapua ja tukea erilaisissa arjen toiminnoissa. Perhetyö on usein käytännön avun ja psykososiaalisen tuen yhdistelmä. Perhetyö on lapsiperheiden tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista tukemista. Perhettä autetaan kokonaisuutena perheenjäsenten yksilölliset tarpeet huomioiden.

Perhetyön tavoitteena on tukea perheitä arkielämässä esille tulevien haastavien elämäntilanteiden ja ongelmien ratkaisemisessa. Se pyrkii tukemaan perheen voimavaroja, osallisuutta ja toimintakykyä sekä vahvistamaan perheen arjen hallinnan taitoja ja itsetuntoa.

Perhetyötä voidaan myöntää sekä sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna, että lastensuojelulain avohuollon tukitoimena.

Perhetyö sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna

Sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna järjestettävä perhetyö on ennaltaehkäisevää, varhaista tukea perheille. Se ei vaadi lastensuojelun asiakkuutta. Perhetyö voidaan aloittaa, mikäli palvelutarpeen arvioinnissa nähdään perhetyö tarpeelliseksi ja nähdään sen palvelevan asiakkaan tarpeita. Perhetyöstä tehdään aina päätös ja palvelun järjestäminen tavoitteineen kirjataan asiakassuunnitelmaan. Perhetyössä keskitytään perheeseen kokonaisuutena, mutta otetaan perheenjäsenten yksilöidyt tarpeet huomioon. Perhetyöllä tuetaan asiakkaan arjessa selviämistä ja pyritään ennaltaehkäisemään isompien haasteiden kehittyminen. Perhetyön tarkoitus on tukea perheen omatoimista selviytymistä. Perhetyön jatkumisen tarvetta arvioidaan tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisen tarjoamiin sosiaalipalveluihin kuuluu myös Neuvokas-perhetyö.
Kun neuvolassa tai varhaiskasvatuksessa arvioidaan perheen hyötyvän Neuvokas-perhetyöstä, terveydenhoitaja tai päivähoidon työntekijä kertoo perheelle perhetyön mahdollisuudesta. Perheen luvalla työtekijä tekee lähetteen Neuvokas-perhetyöhön. Neuvokkaan perhetyöntekijä ottaa yhteyttä perheeseen ja sopii kotikäynnin yhdessä lähetteen tekijän kanssa, jossa sovitaan tarkemmin työskentelystä. Työskentely on lyhytkestoista, 1 – 10 käyntikertaa / perhe. Perhetyön lopetuskäynti toteutetaan yhdessä lähetteen tekijän kanssa. Tarvittaessa perhettä ohjataan jatkotuen piiriin.

Neuvokkaan tavoitteena on

 • Tukea vanhemmuutta ja perheen voimavaroja
 • Tukea ja ohjata lasten hoidossa ja kasvatuksessa
 • Vahvistaa perheen toimintakykyä ja sopeutumista perhe-elämän haasteisiin ja muuttuviin elämäntilanteisiin
 • Arvioida perheen tilannetta ja tarvittaessa ohjata jatkotuen piirin.

Neuvokas -perhetyö tarjoaa tukea lapsiperheille, joilla voi olla esimerkiksi seuraavan kaltaisia tilapäisiä pulmia

 • Vanhempien epävarmuus
 • Vanhemman mielenterveyden pulma
 • Itkuisen vauvan vanhemman väsymys
 • Vanhemman uupumus
 • Lapsen kasvatuskysymykset
 • Erityistä tukea vaativa lapsi
 • Lähiverkostojen vähyys tai puuttuminen
 • Ongelmat varhaisessa vuorovaikutuksessa
 • Elämänmuutokset (sairaus, ero)
 • Arjenhallinnan pulmat

Neuvokas -perhetyö on

 • Ohjausta ja neuvontaa
 • Keskustelua, kuuntelua ja kannustamista
 • Yhdessä tekemistä
 • Arjen mallintamista ja ratkaisujen etsimistä yhdessä (mm. päivärytmi)
 • Moniammatillinen yhteistyötä
 • Vanhemman vapaahetken mahdollistaja suunnitelmallisesti

Perhetyö lastensuojelun avohuollon tukitoimena

Lastensuojelulaki velvoittaa kuntia järjestämään lastensuojelun avohuollon tukitoimena tarvittaessa perhetyötä.

Lastensuojelun perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista perheen tilanteen selvittelyä ja yhdessä sovittuihin muutoksiin tukemista. Perhetyötä tehdään yhteistyössä perheen ja perheenjäsenten kanssa, mutta keskeistä työssä on aina lapsen edun turvaaminen.

Lastensuojelun avohuollon tukitoimena järjestettävästä perhetyöstä tehdään aina päätös ja tukitoimen järjestäminen tavoitteineen kirjataan asiakassuunnitelmaan. Työskentelyn tarve ja tavoitteet kartoitetaan yleensä työskentelyprosessin alkaessa. Suunnitelma laaditaan yhdessä perheen kanssa. Perhetyön jatkumisen tarvetta arvioidaan tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja perhetyön eri toimintamuodoista:

Perhetyön tiimivastaava
Merja Kattelus
Kauhavan perusturvatoimisto
Puh. 050 364 5731

Päivitetty 5.9.2017