Omaishoidontuen prosessi

Hoitopalkkio ja päätösprosessi

Omaishoidon tuki sisältää aina rahana suoritettavan hoitopalkkion. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Hoitopalkkio on 1.1.2017 lukien vähintään 392,00 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 784,01 euroa.

Hoitopalkkio suoritetaan omaishoitajalle. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa, josta suoritetaan ennakonpidätys. Hoitopalkkiot tarkistetaan kalenterivuosittain työntekijän eläkelain 96 §:ssä tarkoitetulla palkkakertoimella. Vuodelle 2017 vahvistettu palkkakerroin on 1,389.

Omaishoitajat eivät ole työsopimuslain tarkoittamassa työsuhteessa sopimuksen tehneeseen kuntaan, hoidettavaan tai hoidettavan huoltajaan. Omaishoitajien eläketurvasta säädetään kunnallisessa eläkelaissa

Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan välillä sopimus, joka sisältää tiedot hoitopalkkion määrästa ja maksutavasta, hoitajan oikeudesta lakisääteiseen vapaaseen sekä hoitajan muiden vapaapäivien ja virkistysvapaiden järjestämisestä sekä hoitopalkkion maksamisesta hoidon keskeytyessä hoitajasta johtuvasta syystä tai hoidettavasta johtuvasta muusta kuin terveydellisestä syystä.

Omaishoidon tuesta laaditaan hoidettavalle hoito- ja palvelusuunnitelma yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa. Hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelma sisältää tiedot myös omaishoitajan hoitotehtävää tukevista sosiaalipalveuista. Hoito- ja palvelusuunnitelma liitetään omaishoitosopimukseen.

Omaishoidontuen myöntämisperusteet löydät täältä.

Omaishoidontukihakemuksen löydät täältä.

 

Yhteystiedot

Alahärmä ja Ylihärmä
Alahärmän terveysasema
Kanttorintie 5, 62300 Härmä
puh. 044 483 4530

Kauhava
Perusturvatoimisto
Kauppatie 107 B (1. kerros), 62200 Kauhava
puh. 040 670 2252

Kortesjärvi, Evijärvi ja Lappajärvi
Evijärven terveysasema, Antinniemi 8, 62500 Evijärvi
puh. 040 160 4515

 

Päivitetty 8.1.2018