Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisen palvelut muodostuvat asiakasohjausyksikön palveluista, kotihoidosta ja tehostetusta palveluasumisesta. Palvelujen painopiste on toimintakykyä ja elämänhallintaa tukevissa palveluissa, johon kuuluvat mm. ohjaus ja neuvonta, asiakkaan palvelutarpeen arviointi, omaishoito ja omaishoidon tukitoimet, päivätoiminta sekä kotihoito ja kotikuntoutus.

Lähtökohta kaikille palveluille on asiakkaan itsemääräämisoikeus, jolloin ikääntyvä nähdään täysivaltaisena, itsestään ja elämästään päättävänä henkilönä. Palvelukokonaisuus lähtee asiakkaan tarpeista, itsenäisestä suoriutumisesta ja itsenäisen selviytymisen tukemisesta. Asiakkaan läheiset ihmiset otetaan huomioon tukiessamme ikääntynyttä hänen arjessaan.

Ikääntyvien palveluiden tavoitteena on, että ikääntynyt voi asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Tätä tuetaan mm. kotihoidon ja kotikuntoutuksin keinoin. Fyysisen toimintakyvyn ylläpitämisen avulla ikääntynyt pystyy toimimaan omassa elämässään aktiivisesti ja tämä lisää ikääntyneen hyvinvointia. Hyvinvoinnin kannalta fyysisen terveyden lisäksi merkittäviä asioita ovat esimerkiksi sosiaaliset suhteet, turvallisuuden tunne ja hengelliset asiat. Merkityksellistä on, että ikääntynyt voi itse tehdä elämäänsä koskevia päätöksiä ihan elämän loppuun saakka.

Tavoittelemme sitä, että ikääntyneillä kuntalaisilla olisi elämisen iloa arjessa!

Elämisen ilo syntyy omista valinnoista ja postiivisesta elämänasenteesta.

 

Päivitetty 27.7.2018