Hankinnat

Täältä löydät mm. avoimet tarjouspyynnöt. Tällä hetkellä ei avoimia tarjouspyyntöjä.

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetusten operaattorin (välitystoiminnan) kokonaispalvelun hankinta

Hankintayksikkö on tarkentanut palvelukuvausta 13.5.2020 seuraavasti:

Palvelukuvauksen kohtaa c) tarkennetaan seuraavaksi:

Yksittäisten / yhdisteltyjen matkojen välityksen Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kuljetussopimusten piirissä oleville palveluntuottajille. Em. palveluntuottajat hankkivat autoihinsa operaattorin järjestelmään yhteensopivan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/32/eu mukaisen mittalaitteen maksutietojen välittämiseksi operaattorille.

Tarjouspyynnön perusteella esitettyihin kysymyksiin on vastattu 20.5.2020. Vastaukset näkyvät kunkin kysymyksen alla.

Tarjous on pyydetty kiinteällä hinnalla, joten se lähtökohtaisesti lienee hankintalainmukainen palveluhankinta? Hankintamallina on kuvattu käyttöoikeussopimus. Käyttöoikeussopimuksen käytöstä tulee tehdä hankintalain 58 § mukaan käyttöoikeussopimuksen käyttämistä koskeva ilmoitus. Tämän hankintayksikön on toimitettava julkaistavaksi. Tämä on tehtävä www.hankintailmoitukset.fi -palvelussa. Aikooko kuntayhtymä tehdä tästä hankintalain mukaisen ilmoituksen vai sovelletaanko tässä ns. erityisalojen hankintalakia?

  • Hankintalain 58 §:n mukainen menettely

Kuvauksessa hankittavasta palvelusta on mainittu, että kuljettajille aiheutuva provisio järjestelmästä saa olla korkeintaan 3 %. Mistä tämä 3 % lasketaan?

  • Kuljettajan tekemään laskutukseen perustuvasta summasta.

Tätä 3 %:ia ei ilmeisesti lasketa mukaan tarjoajan tilaajalle antamaan palveluhintaan, vaan tarjoaja saa tämän halutessaan veloittaa sopimusautoilijoilta?

  • Veloitetaan sopimusautoilijoilta.

Palveluntuottaja laskuttaa x €/tilattu matka. Jos yhdessä puhelussa tilataan meno ja paluu onko se 2 tilausta?

  • Yksi tilaus.

Tarjouksen muodolla ja palveluiden kriteereistä ei ole mainintaan dokumenteissa. Mikä on tarjouksen määrämuotoisuus ja mitkä ovat täytettävät kriteerit?

  • Tarjouspyynnön ja palvelukuvauksen mukaiset kriteerit.

Tarjouspyynnössä ei ole kuvausta dokumenteista, mitä tarjoajan on jätettävä.

  • Tarjouspyynnön ja palvelukuvauksen mukaiset dokumentit.

Kuka vastaa tarjouspyynnössä kuvatun palvelun autoilijatilityksistä ja tilaajan laskutuksesta.

  • Operaattorin kokonaispalvelun tuottaja.

Tarjouspyynnössä lukee ”Tilausten välittämisessä ja yhdistelemisessä hyödynnetään paikkakunnalla toimivaa palveluliikennettä” ja toisaalta palvelunkuvauksessa: ”Asiakkaan tulee saada tarkoituksenmukainen kulkuneuvo tilaamalleen matkalle, tarvittavana matkustusajankohtana asuinpaikasta ja vuorokaudenajasta riippumatta.” Mikä on palveluntuottajan vastuu, jos paikkakunnalla ei ole käytettävissä tarkoituksenmukaista kulkuneuvoa?

  • Operaattoripalvelun tuottajalla tulee olla käytössään riittävä määrä sopimusautoilijoita, jotta kaikkiin palvelutarpeisiin voidaan vastata. Palveluliikenne on yksi vaihtoehto silloin, kun se vastaa asiakkaan kuljetuspalvelun tarvetta.

Alihankinta on tarjouspyynnössä kielletty. Järjestelmien ja maksuliikenteen osalta kaikki tarjoajat joutuvat käyttämään alihankkijaa ja muita palvelutoimittajia. Tarjoajilla ei välttämättä ole omassa suorassa omistuksessa olevaa keskusta, vaan tämä tehdään osana kokonaispalvelua.  Millainen alihankinta on tässä tarjouksessa kielletty ja mikä tähän on hankintalain mukainen peruste?

  • Alihankintaa ei saa käyttää. Hankintayksikkö edellyttää haavoittuvassa asemassa oleviin asiakasryhmiin liittyvältä ja salassa pidettäviä asiakastietoja sisältävältä palvelukokonaisuudelta lyhyttä ja selkeää valvonta- ja viestiketjua.

Miten tämän kohteen tarjouspyynnönmukainen hinta pitää tarjouksessa ilmoittaa? Ilmoitetaanko palvelunhinta koko sopimuskaudelle, vuodelle vai miten? Tarjouspyynnön mukaan hinta on annettava euroa/31.7.2023. Mainittu vuosi on jo indeksisidonnainen. Onko oikea hinnoittelun perusvuosi 2020?

  • Kyllä.

Kohdassa hinnat on ilmoitettu, että operaattoritoiminnan kiinteät hinnat tulee ilmoittaa. Mitä muita hintoja tämä tarkoittaa kuin euroa per tilattu ja välitetty matka?

  • Järjestelmästä aiheutuvia kustannuksia, esim. hankintayksikön käyttöön tuleva liittymä.

Mitä tarkemmin tarkoitetaan palvelukuvauksen määritelmällä ”Asiakas- ja liikennöitsijäpalautteiden hallinnan ja raportoinnin”. Mitä ominaisuuksia palautteiden hallinnassa ja raportoinnissa tulee olla?

  • Selvitys asiakkaiden ja sopimustoimijoiden toiminnasta antamasta palautteesta ja sen pohjalta toteutetuista toimenpiteistä.

Palvelunkuvauksen mukaan perustamiskustannukset laskutetaan palvelun käynnistymisen mukaan. Tuleeko perustamiskustannukset ilmoittaa erikseen vai voivatko ne sisältyä kiinteään hintaan?

  • Perustamiskustannukset tulee ilmoittaa erikseen.

Palvelunkuvauksen mukaan ”Palveluntuottaja vastaa ulkopuolisille aiheuttamistaan vahingoista.” Voisiko kohtaa tarkentaa ”Palveluntuottaja vastaa ulkopuolisille aiheuttamistaan suorista vahingoista”.

  • Säilytetään palvelukuvauksen muotoilu.

 

Päivitetty 20.5.2020