Asiakastyytyväisyys

Ikäneuvolan hyvinvointia edistävät kotikäynnit koetaan hyödyllisiksi

Kaksineuvoisen ikäneuvola tekee hyvinvointia edistävät kotikäynnit kaikille kyseisenä vuonna 75 vuotta täyttäville henkilöille. Käyntien tavoitteena on tukea ikääntyvän ihmisen omia voimavaroja ja etsiä yhdessä ammattilaisten kanssa ratkaisuja mahdollisiin pulmatilanteisiin.

75-vuotiaiden kotikäynneistä on tänä vuonna toteutettu palautekysely, johon vastasi yhteensä 125 henkilöä eri puolilta kuntayhtymää.

Vastaajat olivat kokonaisuutena varsin tyytyväisiä kotikäynteihin. Kaikki vastaajat olivat sitä mieltä, että kotikäyntiin oli varattu riittävästi aikaa. He myös kokivat tulleensa kunnelluiksi sekä saaneensa selkeää ohjausta ja neuvontaa. Yli 90 prosenttia vastanneista piti kotikäyntiä hyvin hyödyllisenä.

Hyvinvointia tukevan kotikäynnin runkona on kyselykaavake, joka lähetetään etukäteen kotiin täytettäväksi. Ikäneuvolan työntekijä käy yhdessä ikäihmisen kanssa kaavakkeen kysymykset läpi, ja samalla jutellaan esimerkiksi asumiseen, terveyteen ja tukiverkkoihin liittyvistä seikoista.

Palautteessa tätä kyselykaavaketta pidettiin hyvänä – sen kautta omaa toimintaa tuli pohdittua perinpohjaisesti. Hyvänä pidettiin myös sitä, että kotikäynnin avulla kuntayhtymän palvelut ja henkilöstö tulevat tutuksi.

Palautekyselyn yhteenveto

 

Kaksineuvoinen sai erinomaiset tulokset asiakaspalautekyselyssä
Kuntalaiset ovat tyytyväisiä sekä saamaansa hoitoon että hoitokokemukseen.

Koko Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella  asiakastyytyväisyyspalautteen keräysviikko.

Kuntayhtymä Kaksineuvoisessa palautetta kerättiin neljässä yksikössä:

  •  avosairaanhoidossa (terveysasemien poliklinikat)
  •  avoterveydenhuollossa (neuvolatoiminta)
  •  fysioterapiassa sekä
  •  Lappajärven ja Ylihärmän osastoilla.

Vastauksia kertyi yhteensä 328 kappaletta.

Asiakkaat saivat vastata yhteensä 18 väitteeseen valitsemalla numeron asteikolta 1–5 (5 = täysin samaa mieltä, 1 = täysin eri mieltä). Kyselyn aihealueet käsittelivät asiakkaan saamaa hoitoa tai palvelua, asiakkaan kohtelua sekä hoitokokemusta. Lisäksi vastaajalta pyydettiin kokonaisarviota Kaksineuvoisesta.

Kuntayhtymässä, samoin kuin keskussairaalassakin, kyselyn tavoitekeskiarvo on asetettu melko korkealle, 4,5:een.

Kaksineuvoisessa tämä tavoite toteutui jokaisessa arviointiin osallistuneessa yksikössä.

 

Päivitetty 29.8.2017