Vammaispalvelut

Vammaispalvelujen sosiaalityö, palvelut ja etuudet

Vammaisten henkilöiden tarvitsemia palveluja ja tukitoimia voidaan järjestää vammaispalvelulain ja myös kehitysvammaisten erityishuollosta säädetyn lain perusteella. Ensisijaisesti kuitenkin myös vammaisten kuntalaisten tarvitsemat ja käyttämät palvelut pyritään turvaamaan normaalipalvelujen turvin.

Vammaispalvelulain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä (Vammaispalvelulaki 1 §).

Vammaisten henkilöiden tarvitsemat palvelut ja tukitoimet järjestetään siten, että ne tukevat heidän omatoimista suoriutumistaan (Vammaispalveluasetus 1§).

Asiakkaalle laaditaan palvelujen järjestämiseksi ja koordinoimiseksi yksilöllinen palvelusuunnitelma yhteistyössä asiakkaan, tarvittaessa hänen huoltajansa tai läheistensä ja muiden palvelujen järjestäjien kanssa. (Vammaispalvelulaki 3 a §).

Palvelusuunnitelma

Vammaisten yhdenvertaisuuden lisäämiseksi sekä suoriutumisen ja elämän toimintojen helpottamiseksi vammaispalvelulain perusteella järjestetään palveluja ja tukitoimia, ellei niitä ole mahdollisuus saada muiden lakien perusteella. Vaikeavammaisuuden perusteella niin sanottuja subjektiivisina oikeuksina henkilölle ovat:

  • henkilökohtainen apu
  • kuljetuspalvelut
  • palveluasuminen
  • asunnon muutostyöt
  • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet
  • päivätoiminta

Taloudellisena tukena voidaan korvata vammaiselle henkilölle muun muassa henkilökohtaisen avustajan palkkausmenot sekä joitakin muita vammaisuuden perusteella tarpeellisia, lain mukaisia menoja. Hakemuslomakkeita saa alueen perusturvatoimistoista. Ensimmäiseen hakemukseen tulee liittää lääkärin tai muun asiantuntijan lausunto.

Vammaispalveluhakemus

Kuljetuspalveluhakemus

 

Kehitysvammaisten erityishuolto

Erityishuoltoon ovat oikeutetut henkilöt, joiden kehitys tai henkinen toiminta on estynyt tai häiriintynyt. Palvelut suunnitellaan yhteistyössä vammaisen henkilön, perheen ja läheisten sekä asiantuntijoiden (esim. Eskoon asiantuntijapalveluiden) sekä sosiaalitoimen edustajien kanssa.

 

Alle 65-vuotiaiden omaishoidon tuki

Omaishoidon tukea Kuntayhtymä Kaksineuvoisen alueella myönnetään runsaasti hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden omaishoitajille määrärahojen puitteissa. Omaishoitajien vapaajärjestelyt sovitaan yksilöllisesti hoito- ja palvelusuunnitelmassa.

Omaishoidontukihakemus on tulostettavissa alla olevista linkeistä ja saatavilla Kauhavan perusturvatoimistosta. Hakemukseen on liitettävä lääkärinlausunto.

Omaishoidontuen toimintaohje

Omaishoidontukihakemus

Sosiaalityöntekijöiden yhteystiedot:

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@kaksineuvoinen.fi

Sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut
Piia Liinamaa
Puh.050 381 1683

Sosiaalityöntekijä, vammaispalvelut
Mika Lahti
Puh. 050 403 4065

Sosiaaliohjaaja, vammaispalvelut
Terhi Pikkumäki
Puh. 040 672 7699

 

 

 

Päivitetty 10.01.2017